Geschiedenis

Geschiedenis

In de zomervakantie van 1983 ging het speelplein ’t Leebeekje van start. Die naam werd gekozen naar de gracht die pal naast het terrein liep. De initiatiefnemers waren twee broeders van liefde en enkele vrienden. Ze gingen op verkenning om een speelplein (VP = vakantieplein) uit de grond te stampen waar kinderen ‘echt vakantie’ konden beleven: plezier hebben in het samen-zijn en in het samen leuke dingen doen. De woonwijk Nieuw Gent / Steenakker kende toen weinig sociale en culturele organisaties. Voor de kinderen was er weinig speelmogelijkheid. De initiatiefnemers wilden daartoe een ‘vrij-spel-speelplein’ oprichten onder het motto ‘De kleinsten eerst’. De formule sloeg snel aan. Tijdens de jaren negentig kende de werking een dagelijkse opkomst tussen 300 en 400 kinderen. Van 2001 tot 2007 had de speelpleinwerking (SPW) nog een gemiddeld bereik van 130 kinderen. En in 2008 nog ruim 80 kinderen.

Ondertussen werd een nieuwe nood overduidelijk. Zowel tijdens de schooldagen als tijdens de vakantiedagen viel het op dat sommige kinderen “aan hun lot overgelaten werden”; moeilijk benaderbaar; moeilijk gedrag; weinig sociaal vaardig. Zo werd in 1989 gestart met een dagcentrum voor schoolgaande jeugd “De Twijg”, met een eigen vzw “Dienstwerk voor Maatschappelijke Zorg” ondersteunt door de congregatie van de Broeders van Liefde.

In 1992 kwam de speelpleinwerking, als initiatief, onder de vleugels van de vzw ’t Leebeekje. Deze vereniging heeft als doel sociale begeleiding te organiseren.

De initiatiefnemers van ’t Leebeekje en van De Twijg hebben ondertussen niet stil gezeten. In 1994 was de nieuwbouw voor de speelpleinwerking ’t Leebeekje af. En zo kon men op 1 september 1994 van start gaan met een nieuw initiatief: de kinder- en jongerenwerking ’t Leebeekje (=KJW ’t Leebeekje). In tegenstelling met het dagcentrum De Twijg waar gezinnen en minderjarigen enkel begeleid konden worden via de drempel van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank, werd de KJW een nieuwe laagdrempelige en permanente werking doorheen het jaar. Het werd een eerstelijns-plaatselijk jeugdwerk met als doelgroep: maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit de wijk Nieuw Gent.

De eerste zes jaar werd de kinder- en jongerenwerking uitsluitend gedragen door vrijwilligers. Augustus 2000 kwam een 0,5 FTE beroepskracht (FTE=fultime-eenheid) de werking ondersteunen. Momenteel staan één 0,5 FTE beroepskracht en één 0,75 FTE beroepskracht in de dagelijkse werking.

De KJW ’t Leebeekje zit niet in de sector van de hulpverlening, maar valt onder het socio-cultureel werk -Paritair Comité 329-. In de beginjaren werd de organisatie erkend als “Werking Kansarme Jeugd” (WKJ), later als jeugdwelzijnswerking.

In 2002 sloten acht particuliere jeugdwelzijnswerkingen zich aan bij de vzw JONG (=Jeugdwelzijnswerk Ondersteunings Netwerk Gent), waaronder de vzw ’t Leebeekje.

In 2005 fuseerden alle Gentse particuliere en stedelijke jeugdwelzijnswerkingen tot een consortium, behalve de vzw ’t Leebeekje en vzw Habbekrats. Vzw JONG kreeg de opdracht van de stad Gent om die overkoepeling uit te bouwen. Zo besteedde vzw JONG het jeugdwerkaanbod (6 tot 16 jaar) in de wijk Nieuw Gent / Steenakker uit aan vzw ’t Leebeekje.

In 2010 werd een evaluatie “5 jaar vzw JONG & DERDEN” gehouden, waarbij de jeugddienst Gent de organisatie van de evaluatie op zich nam. De focus van de evaluatie lag op (de opvolging van) de verhouding tussen vzw JONG en haar derden/samenwerkingspartners: de positieve en negatieve evaluatiepunten op diverse terreinen in dit verband vanuit het perspectief van elke (particuliere en openbare) partner, de suggesties tot bijsturing vanuit het perspectief van elke (particuliere en openbare) partner.

Uit de beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw JONG:

• De vzw JONG werkt aan de opbouw van de organisatie, i.c. werken aan een intern financieel-, inhoudelijk- en personeelsbeleid dat toelaat het aanbod kwalitatief uit te voeren.

• Activiteiten ontplooien in de aandachtswijken:

– Jeugdwerkaanbod realiseren

– Speel-o-theekwerking uitbouwen / ondersteunen

– Eigen initiatieven van kinderen, tieners en jongeren t.a.v. de vrije tijd en jeugdwerk stimuleren

– Stimuleren van een gedifferentieerd jeugdwerkaanbod in Gent en complementair werken aan het bestaande vrijetijdsaanbod

– Een aanbod bieden vanuit invalshoek “buurtgericht werken”

– Eigen verantwoordelijkheid t.a.v. andere sectoren / organisaties op het vlak van diverse levensdomeinen van kinderen en jongeren af te bakenen

– Het beheer van (polyvalente) stedelijke jeugdinfrastructuur opnemen o.m. in functie van faciliteren